آقای احمد قابل با درود عرض شود بقول دوست با وجدانم آقای اشکوری در سه مرحله ایران در در مورد پوشش حجاب بهمراه نسخه بیبهره آقای احمد قابل با درود عرض شود بقول دوست با وجدانم آقای اشکوری در سه مرحله ایران در ...